مهندس رضا قاضی

مهندس رضا قاضی

متخصص شبكه هاى كامپيوترى، داراى مدرك رسمى از مايكروسافت و سيسكو

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب

مهندس رضا قاضی

مهندس رضا قاضی

متخصص شبكه هاى كامپيوترى، داراى مدرك رسمى از مايكروسافت و سيسكو

مهندس رضا قاضی

مهندس رضا قاضی

متخصص شبكه هاى كامپيوترى، داراى مدرك رسمى از مايكروسافت و سيسكو

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب