دکتر محسن آخشته

دکتر محسن آخشته

متخصص کودکان و دیابتولوژیست متخصص بیماری های نوزادان، کودکان و نوجوانان، دیابتولوژیست (فلوشیپ دیابت). بیمارستان های محل فعالیت← ♦ بیمارستان شهدای یافت آباد (دانشگاه علوم پزشکی ایران) ♦ بیمارستان سورنا

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب

دکتر محسن آخشته

دکتر محسن آخشته

متخصص کودکان و دیابتولوژیست متخصص بیماری های نوزادان، کودکان و نوجوانان، دیابتولوژیست (فلوشیپ دیابت). بیمارستان های محل فعالیت← ♦ بیمارستان شهدای یافت آباد (دانشگاه علوم پزشکی ایران) ♦ بیمارستان سورنا

دکتر محسن آخشته

دکتر محسن آخشته

متخصص کودکان و دیابتولوژیست
متخصص بیماری های نوزادان، کودکان و نوجوانان، دیابتولوژیست (فلوشیپ دیابت).
بیمارستان های محل فعالیت←
♦ بیمارستان شهدای یافت آباد (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
♦ بیمارستان سورنا

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب