درمانگاه سهامی

درمانگاه تخصصی سهامی

درمانگاه تخصصی امیدرضا سهامی، درمان کودکان درفضایی کاملا شاد، تخصص در زمینه هایی نظیر: ارتوپدی، پوست، تغذیه، چشم پزشکی، ختنه، دندان پزشکی کودکان، دندان پزشکی بزرگسالان، روانشناسی، زنان، سونوگرافی، فیزیوتراپی، قلب، آزمایشگاه

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب

درمانگاه سهامی

درمانگاه تخصصی سهامی

درمانگاه تخصصی امیدرضا سهامی، درمان کودکان درفضایی کاملا شاد، تخصص در زمینه هایی نظیر: ارتوپدی، پوست، تغذیه، چشم پزشکی، ختنه، دندان پزشکی کودکان، دندان پزشکی بزرگسالان، روانشناسی، زنان، سونوگرافی، فیزیوتراپی، قلب، آزمایشگاه

درمانگاه سهامی

درمانگاه تخصصی سهامی

درمانگاه تخصصی امیدرضا سهامی، درمان کودکان درفضایی کاملا شاد، تخصص در زمینه هایی نظیر: ارتوپدی، پوست، تغذیه، چشم پزشکی، ختنه، دندان پزشکی کودکان، دندان پزشکی بزرگسالان، روانشناسی، زنان، سونوگرافی، فیزیوتراپی، قلب، آزمایشگاه

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب